MPSV

eu socialni fond

 

Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních věcí o poskytnutí dotace na realizaci projektu Havířovský sociální podnik, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001278, prioritní osa OPZ: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou.

 

Havířovský sociální podnik, registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_015/0001278

Cíl projektu:

Nastartovat k návratu do práce 8 osob-dlouhodobě nezaměstnaných a zaměstnat je v našem sociálním podniku a tím rozšířit aktivity našeho sociálního podnikání. Aktivity probíhají v regionu Havířov, regionu stiženém strukturní nezaměstnaností. Bude se jednat o osoby s nízkým vzděláním (i z romského etnika), neboť aktivity našeho podniku jsou zaměřeny na oblast stavebnictví, úklidu. Aktivity zahrnují komplexní práci s CS, nejen zaměstnání, ale i poradenství a školení.

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2016

Datum ukončení projektu: 30. 11. 2017

Realizátor: Havířovský sociální podnik, s.r.o., Na Nábřeží 231/6, 736 01 Havířov – Město

Realizace projektu:

Sociální podnik byl založen již před podáním žádosti a naplňoval všechny principy sociálního podniku. Do 31. 8. 2016 se nám podařilo zaměstnat všech 8 osob z cílové skupiny a rozšířit naši činnost o tyto nové podnikatelské aktivity: malířské a lakýrnické práce, stolařské a truhlářské práce, údržba zeleně, úklidové práce.

 

Společnost Havířovský sociální podnik, s.r.o. reinvestovala 62% vytvořeného zisku (tj. 1.410tis. Kč ) do nákupu pracovních pomůcek, nářadí a vybavení pro zkvalitnění prováděných prací a pracovních podmínek zaměstnanců.

Dále jsem pořídili bourací kladivo, abychom pokryli větší množství zakázek na bourací práce.

Ze získaných příjmů jsme pořídili ojeté osobní vozidlo, kterým se zaměstnanci ( CS ) přepravují na jednotlivé zakázky.

 

Havířovský sociální podnik naplňuje všechny principy sociálního podnikání.

  1. Společensky prospěšný cíl

   Podnik má společensky prospěšný cíl zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce formulován v zakládacích dokumentech.

  2. Sociální prospěch

   Podíl osob ze znevýhodněných skupin (OZS) tvoří více než 30% zaměstnanců, v projektu tuto skupinu tvoří všech 8 osob, tedy 67% zaměstnanců.

   Zaměstnanci a/nebo členové jsou pravidelně a systematicky informováni o chodu podniku, výsledcích hospodaření a naplňování společensky prospěšných cílů.

   Zaměstnanci ze znevýhodněných skupin jsou vzděláváni dle individuálních možností.

  3. Ekonomický prospěch

   Dle zakládacích dokumentů je minimálně 60% případného zisku reinvestováno do rozvoje sociálního podniku a/nebo naplňování jeho deklarovaných společensky prospěšných cílů a informace o využití případného zisku je veřejně dostupná.

   Tržby z prodeje služeb (rozšířené aktivity podniku dle projektu) tvoří alespoň 30% z celkových výnosů podniku.

  4. Environmentální prospěch

   Podnik má v zakládacích dokumentech formulované zásady environmentálně šetrného podnikání. Tento prospěch naplňuje např. odběrem recyklovaných tonerů a šetrným nakládáním s odpadem vzniklým při vykonávání služeb.

  5. Místní prospěch

   Podnik se ve své činnosti orientuje na lokální potřeby. Podnik přednostně využívá místní zdroje:
   1. zaměstnává místní obyvatele,
   2. nakupuje od místních dodavatelů.

Podnik komunikuje a spolupracuje s místními aktéry.